Професионално образование

В Технологично училище „Електронни системи” към Технически университет – София се подготвят средни специалисти в професионално направление 481 „Компютърни науки“, специалност 4810201 „Системно програмиране“ и професионално направление 523 “Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“ специалност 5230502 “Компютърни мрежи”. Училището е с разширено изучаване на английски език.

Учебните планове са съгласувани с Държавните образователни изисквания за съответните професии. Учебните програми са разработени от екипи преподаватели в ТУЕС, обсъдени и приети на Факултетен съвет на Факултета по „Електронна техника и технологии” в Техническия университет и утвърдени от Ректора на ТУ – София и Министерство на образованието и науката (МОН).

Учебните програми по двете специалности са създадени така, че да се покриват всички изисквания за задължителната подготовка по общообразователните дисциплини. 

Профилиращи дисциплини за всяка специалност

Профилиращи дисциплини за всяка специалност

  • За „Системно програмиране”: Обектно ориентирано програмиране, Технология на програмирането, Интернет програмиране, Системи за управление на бази данни, Компютърна графика и мултимедия.
  • За „Компютърни мрежи”: Автоматизация на проектирането в електрониката, Вградени микрокомпютърни системи, Електронни измервания, Изграждане и диагностика на компютърни мрежи, Глобални мрежи, Мрежови протоколи и технологии и Комуникационни технологии.

Общи дисциплини за двете специалности

През първите три години на специализираното професионално обучение по двете специалности се получават задълбочени знания в областта на техническите, компютърните науки и информационните технологии, като в учебния план са включени следните дисциплини: Електротехника и електрически измервания, Електронни елементи, Аналогова схемотехника, Импулсна и цифрова схемотехника, Основи на компютърните системи, Компютърни архитектури, Компютърна периферия, Микропроцесорни системи, Програмиране, Операционни системи, Приложни програмни системи, WEB дизайн, Компютърни мрежи и Комуникационна техника.
В програмите за обучение по всяка от специалностите са включени специализиращи дисциплини, които оформят специфичните професионални умения.

Пълният курс  на обучение от 9 до 12  клас дава възможност за придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование, както и за  придобиване право за явяване на държавни изпити за степен на  професионална  квалификация. Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен 12 клас и положени  държавни квалификационни изпити по теория и практика на специалността. Завършеното професионално образование се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Извънкласни форми на обучение

През последните години в Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ – София се провеждат различни форми на извънкласно обучение и подготовка за участие в различни професионални олимпиади и състезания на регионално и национално ниво.

  • Специализирани курсове по програмиране 
  • Участие в олимпиада по информатика и Националната олимпиада по информационни технологии
  •  Участие в състезание по програмиране „Hack TUES“
  • Курс и състезание по вградени микроконтролерни системи
  • Курс по мрежова сигурност
  • Участие в Националното състезание по компютърни мрежи